Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Napsali o mně - Magazín školního sportu č. 6/2016

AŠSK, OPRAVDU JEN ČTYŘI PÍSMENA?


Výraznou osobnost a Moravanku každým coulem Svatavu Ságnerovou asi mnoha čtenářům představovat nemusíme, protože se v naší asociaci aktivně angažuje už dlouhá léta.

Její činnost je výrazná, úspěšná a Svatka zaslouženě požívá u svých kolegů respekt a úctu pro svou přímost, otevřenost a jasné konzistentní názory. Potvrzují to i následující řádky.

Co ty a „kantořina“, Svatko?

Ta byla vždy mým celoživotním snem. I v dnešní, pro učitele, trenéry, cvičitele a vedoucí kroužků, složité době mám tuto profesi moc ráda. Vážím si možnosti pracovat s mladými lidmi, naslouchat jejich názorům, formovat jejich myšlení a třeba je i nasměrovat na příští životní pouť. Troufnu si říci, vzhledem kmé profesní historii a zkušenostem, že mohu srovnávat podmínky pro práci učitele, tělocvikáře, napříč naším školním spektrem a na všech školách jsem se cítila moc fajn. Nyní působím na Tauferově SOŠ veterinární Kroměříž a nalezla jsem zde pro práci tělocvikáře i pro činnost v rámci naší asociace skvělé podmínky.

Kdy a proč jsi vstoupila do AŠSK?

V asociaci působím od roku 1995, kdy jsem začala organizovat školní sport na policejní škole VPŠ a SPŠ MV vHolešově a pořádat zde i soutěže. Nalezla jsem výborné prostředí, kondičně nadané a sportem nadšené žáky, se kterými jsme během několika let dosáhli řady úspěchů v rámci krajských a republikových soutěží. AŠSK byla od začátku mé profesní poutě jedinou organizací, nabízející školám ucelený systém školních i mimoškolních pohybových aktivit, které oslovily i mne.

Je stávající organizační struktura funkční, nepotřebovala by doznat určitých změn?

Asociace má svůj historický vývoj a jako každý životaschopný organismus zažila své úspěšné chvíle i čas hledání a volby možných příležitostí. V takové době se, dle mého názoru, nachází dnes. Základním stavebním kamenem asociace jsou školní sportovní kluby, jejich žáci a učitelé a jejich činnost. Pokud má tento kolos stát na pevných nohou, nesmí mít hliněnou základnu, ale potřebuje se opřít o podporu zezdola. Dnešní doba je konečně k řešení našich problémů vstřícná. Je tomu tak po letech tápání a nedostatečné podpory práce učitelů, tělocvikářů a trenérů a chybějících investic do sportu. Navíc se nabízí spolupráce řady velkých subjektů, působících na naší školní a sportovní scéně – využijme jich beze zbytku!

Co považuješ za pozitiva činnosti AŠSK?

Jsme početně největším pevně organizovaným spolkem na půdě základních a středních škol a SVČ, tzv. Domečků. I přes řadu málo čitelných kroků z poslední doby máme stále své příznivce a podporovatele mezi řediteli škol a učiteli TV. Ucelená nabídka sportovních aktivit ve školním prostředí, systém vzdělávání trenérů a cvičitelů, ideální propojení školní amimoškolní TV, výchova ke zdravému životnímu stylu, k fair play jednání ve sportu i v životě – co víc si mohu jako žák nebo rodič přát? Jaké změny či postupy by mohly pomoci? Je potřeba vylepšit stávající systém činnosti AŠSK ve vztahu k základnímu článku – školním sportovním klubům a jejich vedoucím, posílit funkci předsedů okresních a krajských rad asociace. Tito lidé jsou pro asociaci těmi nejdůležitějšími, a proto si zaslouží za svou práci a podporu školního sportu náležité ocenění morální i finanční.

V čem si myslíš, že je asociace přínosná a důležitá pro partnery i sponzory?

Jako jediný spolek disponujeme uceleným systémem školních sportovních aktivit a soutěží. Našimi členy jsou vysokoškolsky vzdělaní učitelé a trenéři, máme k dispozici a známe školní prostředí, ve kterém působíme. Představujeme ideální nabídku pro sponzory, kteří by měli reagovat adekvátně vysokým finančním bonusem pro děti a AŠSK samotnou.

Jak by měla být asociace vnímána MŠMT, co by jí ze strany rezortního ministerstva pomohlo?

Jsme největším spolkem pro děti amládež ve školním prostředí, naše činnost navazuje na školní výchovu a výuku. Stejní lidé ve stejných prostorách školy mohou pokračovat v pozitivním působení na děti v mimoškolní TV a sportu. Konáme neocenitelnou celospolečenskou službu, učíme děti zdravému životnímu stylu, vštěpujeme jim morálku a etiku. Potřebujeme systematickou finanční a materiální podporu, jasně nastavený systém pro víceleté období, tolik potřebný pro pozitivní motivaci tělocvikářů, ale i ředitelů a rodičů dětí. S potěšením mohu konstatovat, že současné vedení MŠMT naše potřeby vnímá a výrazně nám pomáhá.

Jak vidíš úlohu vedení školy a co ke své činnosti od školy členové AŠSK potřebují?

Mám po letech, ne vždy zcela ideálních, skvělé podmínky pro svou práci v asociaci, a to díky paní ředitelce naší kroměřížské školy Blaženě Kubíčkové a díky svým kolegům. Mohu se věnovat jak práci tělocvikáře, tak organizaci pohybových a sportovních aktivit AŠSK v rámci školy, města i Zlínského kraje. Profit je přitom vzájemný, pokud najdete s ředitelem školy společnou řeč a ctíte pravidla svého zaměstnavatele, máte vyhráno. Ne všichni kolegové tělocvikáři na jiných školách však tuto možnost mají. Jejich stesky v souvislosti s neproplácením přespočetných hodin při jejich účasti na závodech či s řazením TV na poslední místo v hierarchii školních předmětů bohužel slýchám často. Naši pozici nastavuje ředitel školy, vstřícně či nevstřícně k tělesné výchově, sportu a pohybovým aktivitám.

Jaké jsou tvé další aktivity ve veřejném životě?

Kromě asociace se sportu věnuji coby předsedkyně a trenérka Dívčího fotbalového klubu Holešov. Také působím jako předsedkyně holešovského spolku Každý může pomáhat, pořádáme charitativní sbírky a podpůrné akce pro potřebné lidi a tvrdím: kdo nepoznal svět zdravotně handicapovaných lidí, je ochuzen o jiný úhel pohledu na život. Jsem členkou zastupitelstva města Holešov, působím ve školské a redakční komisi i ve školské radě místní základní školy. Pro potěchu duše i propagaci prospěšných aktivit našich občanů vydávám občasník Impuls pro Holešov, ve kterém mj. pravidelně seznamuji Holešováky i s činností naší asociace. Ráda bych se v budoucnu více věnovala především tvořivé a organizační práci.

Jak vidíš úlohu Výkonného výboru a Rady AŠSK?

Každá organizace musí mít orgán výkonný, poradní i kontrolní, a jaká je funkčnost současné struktury asociace, to nejobjektivněji ohodnotí její uživatelé, tedy předsedové krajských a okresních rad a především tělocvikáři na školách. Každý systém funguje v určité době kvalitně, nastane-li však potřeba a vzájemná shoda k jeho změně, nechť je změněn k lepšímu.

Jaký je tvůj názor na získávání nových členů, a jaké podmínky by měli mít pro svou práci?

Musíme vnímat potřeby a požadavky našich tělocvikářů a reagovat na ně tak, abychom je pro práci v AŠSK získali. Každý pracovník, lhostejno na jakém trhu práce, má být za svou dobře vykonanou práci dobře odměněn. Odměna může být morální, materiální či finanční. Zde vidím velké rezervy v práci současné asociace.

Jaká média by měla více naše asociace využívat?

Moderní doba s sebou přináší moderní způsoby komunikace. Chceme-li děti oslovit, musíme s nimi komunikovat jim dostupným a přijatelným způsobem, od počítače k tisku přes televizi až po sociální sítě. Využijme každé možnosti dát o sobě vědět a získat nové zájemce o sport a pohyb. Je to jedna z možností, jak dostat děti opět na hřiště a do tělocvičen.

Důležité je i odměňování učitelů aktivních v AŠSK…

Ano, odměna morální i finanční přísluší každému za kvalitně odvedenou práci. Važme si práce tělocvikářů, trenérů a cvičitelů, kteří ve svém volném čase věnují svou energii, zkušenosti a um našim dětem a mládeži. Oceňme je při každé příležitosti jakýmkoliv způsobem, oni představují největší potenciál AŠSK a jim patří moje velké poděkování.


TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO
archiv Svatavy Ságnerové

Sta�ní souboru stáhnout (PDF - 9,14 MB - z 14.12.2016)

Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz