Robert Dojčár

© 2019 Mgr. Svatava Ságnerová

Sportovní činnost a aktivity - DFK Holešov - Čl. příspěvky a stanovy

Stanovy Dívčího fotbalového klubu Holešov, o.s.Článek I.
Základní ustanovení


 1. Dívčí fotbalový klub Holešov, o.s. (dále jen „DFK Holešov“), je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících tělovýchovu, osvětovou činnost a sport, zvláště pak fotbal.

 2. DFK Holešov se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Holešově.

 3. Sídlem DFK Holešov je adresa – Tučapy č.p. 14, 769 01 Holešov.


Článek II.
Poslání a cíle


 1. Základním posláním DFK Holešov je:

  1. organizovat sportovní a společenskou činnost pro zájemce z řad veřejnosti

  2. prostřednictvím svých akcí vést hlavně mládež, ale i dospělé k pozitivním občanským postojům, zdravému a plnohodnotnému způsobu života, a tím je odvádět od nevhodných činností, alkoholu a drog

  3. reprezentovat město Holešov a přispívat tak k jeho propagaci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností


 2. Své poslání DFK Holešov uskutečňuje zejména tím, že:

  1. vytváří tréninkové a materiální podmínky

  2. vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů

  3. hájí zájmy své a svých členů uvnitř a navenek a úzce spolupracuje s orgány obce a ostatními organizacemi


Článek III.
Orgány DFK Holešov


 1. Orgány DFK Holešov jsou:

  1. valná hromada,

  2. výkonný výbor,

  3. revizní komise.

 2. Nejvyšší orgánem DFK Holešov je valná hromada složená ze všech členů DFK Holešov. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů DFK Holešov, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 3. Valná hromada zejména:

  1. rozhoduje o zániku DFK Holešov a v tomto případně i o majetkovém vypořádání

  2. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice DFK Holešov

  3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov DFK Holešov

  4. volí výkonný výbor DFK Holešov a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,

  5. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku DFK Holešov, schvaluje rozpočet výkonného výboru

  6. stanoví hlavní směry činnosti DFK Holešov pro příští období

 4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
  V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 5. Valnou hromadu svolává předseda DFK Holešov.

 6. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů DFK Holešov v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 7. Výkonný výbor má počet členů 5 z toho má předsedu, tajemníka a hospodáře. Předseda svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 8. Výkonný výbor:

  1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

  2. organizuje a řídí činnost DFK Holešov

  3. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

  4. dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku DFK Holešov

  5. spolupracuje se sportovními svazy

  6. spolupracuje s místními orgány obce, podniky, fyzickými osobami a ostatními oddíly
   Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 9. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet členů a její statut schvaluje valná hromada


Článek IV.
Společné zásady členství


 1. Členem DFK Holešov se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním  DFK Holešov.

 2. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor,který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 3. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

 4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem


Článek V.
Práva a povinnosti členů


 1. Základní práva řádných členů DFK Holešov jsou:

  1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci DFK Holešov a to za podmínek Stanov DFK Holešov,

  2. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,

  3. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku,

  4. volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů DFK Holešov

 2. Základní povinnosti řádného člena jsou:

  1. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy DFK Holešov a základní etické a mravní normy sportovce

  2. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů DFK Holešov

  3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží DFK Holešov k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

  4. řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v DFK Holešov, pokud o tom příslušný orgán DFK Holešov podle stanov rozhodl,

  5. řádně plnit funkce a úkoly, jimž byl člen pověřen


 3. Řádné členství zaniká:

  1. vystoupením člena,

  2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

  3. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor

  4. úmrtím člena či zánikem DFK Holešov (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).


Článek VI.
Závěrečné ustanoveníTyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou dne, tj. 24.10.2009Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz