Robert Dojčár

© 2018 Mgr. Svatava Ságnerová

Krajská rada AŠSK ČR ZLN - Nové sportovní soutěže v r.2010

Ve dnech 6. – 7. listopadu se v Brně konal tradiční podzimní seminář předsedů okresních a krajských rad Asociace školních sportovních klubů ČR. Tato organizace je dnes největším sportovním a tělovýchovným sdružením pro děti a mládež s působností v celé naší zemi; jejím posláním je vytvářet u žáků a studentů škol kladný vztah k pohybovým aktivitám, ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci a poskytovat jim vhodnou alternativu pro využití volného času zejména jako aktivní prevenci výskytu kriminality a rizikových jevů u dětí a mládeže.

Na semináři byla hodnocena činnost AŠSK ČR v minulém školním roce, kdy 2510 školních sportovních klubů ( ŠSK ) na všech typech škol sdružovalo celkem 242 589 žáků a studentů. Tyto děti mají možnost jednak se účastnit pravidelných soutěží, které se od okrskových přes okresní, krajská a republiková kola konají každoročně ve více než třech desítkách sportovních odvětví; dále jim je nabízeno mimoškolní sportování ve ŠSK, v Centrech sportu, setkávání sportovců v rámci Her třetího tisíciletí či účast na Olympiádách dětí a mládeže. Pro pedagogické pracovníky pořádá AŠSK školení a semináře – např. v letošním roce to bylo setkání tělovýchovných pedagogů TĚLOOLOMOUC, seminář Škola hrou pro učitele 1. stupně ZŠ či Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVVP ) – kurzy či doškolovací semináře cykloturistiky, florbalu, orientačního běhu, lyžování, snowboardingu či fotbalu.

Kromě záměrů pro budoucí období byly na tomto setkání představeny i dva konkrétní projekty – Odznak všestrannosti olympijských vítězů ( OVOV ) a Projekt rozvoje mládežnického basketbalu v ČR ve spolupráci s AŠSK, který bude realizovat Česká basketbalová federace ČBF.

OVOV je jakousi obdobou bývalého Odznaku zdatnosti a jeho plánovanou strukturu objasnil účastníkům semináře autor projektu, kterým je Robert Změlík, olympijský vítěz v desetiboji z LOH v Barceloně 1996. Soutěž by měla obsahovat deset různorodých disciplin atletických či gymnastických od sprintu, skoku do dálky či hodu medicimbalem po plavání či přeskoky švihadla; v letošním roce by měla soutěžit družstva, složená ze 4 dívek a 4 hochů ze 6. a 7. tříd základní školy, která by se postupně utkala v okresních, krajských a republikových finále. Každý závodník by za své výsledky získal určitý počet bodů, který by ho opravňoval k obdržení diamantového, zlatého, stříbrného či bronzového odznaku.

Projekt ČBF chce oslovit co nejširší počet školních dětí od 1. třídy ZŠ a nabídnout jim basketbal jako atraktivní sportovní aktivitu. Program zahrnuje škálu sportovních aktivit a basketbalových soutěží pro všechny děti základních škol a chce využít pro propagaci košíkové mezi mládeží zejména jedinečnou sportovní akci, která se koná v České republice v září 2010. Naše republika bude totiž po čtyřiceti letech pořádat Mistrovství světa v basketbale žen, a tato soutěž rovněž představuje jedinečnou možnost, jak posílit pozici basketbalu mezi ostatními sportovními odvětvími. Ve svém zdařilém vystoupení prezentoval celý program současný reprezentant ČR v basketbale Jiří Zídek.

Všechny soutěže či jiné formy pohybových aktivit, které nabízíme dětem a mládeži, by měly především motivovat mladou generaci ke sportování nejen ve škole; měly by směřovat do oblasti využití volného času dětí a mládeže a pozitivně ovlivňovat jejich vztah ke sportu a pohybu vůbec. Proto patří všem učitelům tělesné výchovy a dobrovolným tělovýchovným pracovníkům, kteří ve svém volném čase s mladými lidmi pracují, za jejich práci velký dík.


Mgr. Svatava Ságnerová


Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje
Hlavní strana | Mapa webu | Kontakt

Mgr. Svatava Ságnerová
Tyršova 1561, 769 01 Holešov, Česká republika, telefon: 573 334 741, e-mail: Svatka.Sagnerova@seznam.cz, www.svatavasagnerova.cz